Skip to main content

Artikel 1: Wie zijn wij?

De Rozenkweker is gevestigd aan de Huyssitterweg 12,2266HE, Leidsedam, Nederland (KvK nummer: 64039773, Btw-identificatienummer: NL090856272B03) en zal hierna ook worden aangeduid als “De Rozenkweker” of “wij”.

De Rozenkweker verkoopt losse boeketten, droogbloemen en giftcards en biedt kortingscodes aan.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden van De Rozenkweker worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

“Bestelling”: de Overeenkomst waarbij De Rozenkweker de jou, dan wel namens de jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;

“Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met De Rozenkweker een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;

“Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van De Rozenkweker afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij De Rozenkweker plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en De Rozenkweker;

“Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

“Website”: de Website www.derozenkweker.nl of andere Website via welke De Rozenkweker haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

Op alle Overeenkomsten die De Rozenkweker sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van De Rozenkweker die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van De Rozenkweker, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze

Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met De Rozenkweker

Een Overeenkomst aangaan met De Rozenkweker geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen De Rozenkweker en jou komt een Overeenkomst, een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van De Rozenkweker te aanvaarden.

Artikel 5: De Rozenkweker giftcard

De De Rozenkweker giftcard is 24 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website en op elk moment inwisselbaar voor producten uit het assortiment van De Rozenkweker.

Krediet of kortingscodes kunnen niet worden gebruikt om giftcards te kopen.

Artikel 6: Jouw verplichtingen

Alle informatie die je op enig moment aan De Rozenkweker opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. De Rozenkweker is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart De Rozenkweker tegen eventuele aanspraken van derden.

Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water – de door De Rozenkweker geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.

Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is De Rozenkweker niet aansprakelijk en je vrijwaart De Rozenkweker tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 7: Prijs

Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten. Alle prijzen zijn inclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 8: Betaling

Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door De Rozenkweker op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.

Ingeval je gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft je aan de op de Website vermelde payment service provider toestemming om namens De Rozenkweker door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende rekeningnummer te innen.

Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is De Rozenkweker gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval je na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is De Rozenkweker gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van De Rozenkweker voor jou op te schorten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso komen in dat geval voor jouw rekening.

Facturen en betalingsherinneringen worden door De Rozenkweker uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.

Als je een account aanmaakt en jouw betalingsgegevens invoert, worden jouw kaart- of Paypal-gegevens veilig opgeslagen door Stripe, zodat je bij toekomstige bezoeken kunt afrekenen zonder jouw kaartgegevens opnieuw in te voeren. Wij bewaren of hebben nooit toegang tot jouw creditcard- of betaalpasgegevens.

Het door De Rozenkweker te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door De Rozenkweker te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 9: Kortingscodes

De Rozenkweker kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is je niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.

Het is je niet toegestaan om de naam en het logo De Rozenkweker en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.

Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. De Rozenkweker behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

De Rozenkweker kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 24 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.

Artikel 11: Levering, levertijd en uitvoering

De Rozenkweker bezorgt overal in Nederland

Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.

Bezorging is alleen mogelijk op de door De Rozenkweker aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.

Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is, tenzij het producten betreft die volgens De Rozenkweker ook in de brievenbus kunnen worden gedeponeerd, zoals Flowergram. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. De Rozenkweker kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming. Bij gebruik van een dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van De Rozenkweker foto’s maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als bewijs van voltooide levering. Deze foto’s worden niet opgeslagen bij de bezorgpartner van De Rozenkweker. Ze worden alleen bewaard door De Rozenkweker en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft bij voorbaat toestemming dat dergelijke foto’s gemaakt mogen worden.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Rozenkweker tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).

Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt De Rozenkweker de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.

De Rozenkweker is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 12: Herroepingsrecht en retourneren

In geval van een Abonnement heb je het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bloemen, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde bloemen.

Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.

Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I (Modelformulier voor herroeping) van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.

Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan De Rozenkweker retourneren.

Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal De Rozenkweker de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 13: Privacy

Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. De Rozenkweker hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder het Privacybeleid zoals opgenomen op de Website

Artikel 14: Garantie en aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is De Rozenkweker niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is De Rozenkweker slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat De Rozenkweker tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.

De Rozenkweker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Rozenkweker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

De Rozenkweker is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. De Rozenkweker is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is De Rozenkweker aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

De Rozenkweker is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij De Rozenkweker of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan De Rozenkweker gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst

De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die De Rozenkweker voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie De Rozenkweker of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 15: Wijziging van deze voorwaarden

Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt De Rozenkweker zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.

We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 16: Overige bepalingen

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Rozenkweker uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst De Rozenkweker de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.

Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van De Rozenkweker ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. De Rozenkweker behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.

Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van De Rozenkweker.

De Rozenkweker is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht

uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.

Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen De Rozenkweker en de Klant , voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is